سوگ نواي عاشورايي - نوحه به گويش بختیاری- دینارونی

 مو تشنه‌ی عدالتم، نه پاله اَو

تا زنده نوه دین حق، مو نی برم خَو

بونگه عزا

هَمْ، زه نو، گوشوم، رِسِه، اَي خدا، بونگه عـزا       
مَردِ مون، وا، سر، زنين، سي شهيده كربلا
كربلا يا كربلا، اَي حسيــن بنيـــر وه مـــا     
كي نِه داريم، اَي حسين، روزه محشر وُ جزا
هم زه نو، گوشوم رِسِه، اَي خدا، بونگـه عزا        
 شيعيون، وا، سر، زنين، سي حسين وه كربلا

بونگه زِنِه، خينه حسين، بي زينبه بـي نــوا      
بيارين سنج و عَلَــم، بكنين يُادي زه مــا
بونگه زِنِه، خينه حسين، بي زينبه بـي نــوا     
بزنين سينه و سر، ياري يـه، دينــه خــدا
كربلا يا كربلا، اي حسيـن بنيــر وه مـــا     
كي نه داريم، اي حسين، روزه محشر و جـزا
ار، كه، ايي خوين تا، بوهه، دِينِه ايما، برقرار       
وا كه، چي ايما، بيوين، وا وَرِه، تيغه، كُفـار
ايي كُشن مون، بهتره، بخدا، تا صلح و ننگ     
جنگ كُنيم‌ سي دين حق، ايي كَشيم شُمشيره جنگ
الف - مهناي ايذوي........ «  شام غريبان: 1382

******
خینم بریزین/ جونم بسونین

ار که دین مصطفی، برپا ایمَنه/                 خینم بریزین / جونم بسونین
ار عدالت بَوَم، برجا ایمَنه/                       خینم بریزین/ جونم بسونین( این بیت تکرار می‌شود)

***
مو تشنه‌ی عدالتم، نه پاله ی  اَو
تا دین حق زنده نَوه ، مو نی برم خَو/
 خینم بریزین/ جونم بسونین                   خینم بریزین/ جونم بسونین

***
 سی دلِ دینِ خدا، وِ کربلا ویم                         وِ کربلا ویم
وا همه‌ ایل و تَوار، وِ قتلگا  ویم                         وِ قتلگا ویم
دین حق سی مندنس، مندیر خینه
جایی چی کربوبلا، هیچ کس نبینه/ یا: بهتر از کربوبلا، هیچ کس نبینه/ یا قشنگ تر از کربلا هیچکی نبینه
خینم بریزین / جونم بسونین                خینم بریزین / جونم بسونین

***
 اَر بَچَل وا گویلم، هَمَن بِکُشین                      هَمَن بِکُشین
اَر دُرگل وا ددیلُم، وِ بند بِکَشین                     وِ بند بِکَشین
اَر سرم سر نیزه ‌ها، قرآن بخونه
تکلیفم ترکِ ولات، وا هونو مونه/
خینم بریزین / جونم بسونین                  خینم بریزین / جونم بسونین

***
مو عزیز کرده خداوند جهونم
مو زاده‌ی افتو و ماهِ شوونم
خینِ خدا و پاره‌ی تن رسولم
رسالتِ ارشاد مردم، هِد بکولم/ بار نجات مردمون، هدک بکولم/
خینم بریزین / جونم بسونین     خینم بریزین / جونم بسونین

***
ار که دین مصطفی برپا ایمنه
ار عدالت بَوَم برجا ایمنه
ای شمشیرا، خنجرای کین بیاهین
خوم و بچلم کشین، زیر پا بساهین/
 خینم بریزین / جونم بسونین     خینم بریزین / جونم بسونین

***
ار دیندار نیسین مردم، آزاده بُوین
مین خووی و مین پاکی، سرکرده بُوین
غیره خووی وا مُروت، هیچی نیمنه
جز نُومِ خُو وا مَرحمت، هیچی نیمنه / خینم بریزین / جونم بسونین / خینم بریزین / جونم بسونین

***
بیان که سنت، باوام، وِ کار نیوفته
بیان که زشت و بدی، از وار بیوفته
هرکس که هیجارم شنید، وا ننشینه
ره مونِ وِ کربلا، باید بوینه/
خینم بریزین / جونم بسونین          خینم بریزین / جونم بسونین
 
(میم- عین)
******
دوـ واره، وَيد، مُحَرَم

دو واره، وَيد، محرم، واغَمِه، زينب، غمه زينب
غمه دنيا، اَويده، وِه، نومِه زينب، نومِه زينب
بــــرو زينب، وِه، پي، طفلونه، آواره  
كه تشنِه لو، وِ سرِسون، هي، ستم باره، هی ستـم بـاره
توني اميده، اي طفلونِ بيچاره، توني اميده، اي طفلونِ بيچاره
كه خاكِ اي بيابونو، هَمس خاره، هَمس خــــاره
نكُن شيـون، تـونه خدا، نكُن زاري
كه دنيا، دونه تو، وِه دِل، چه غم ،داري، چه غم داري
مَهي اَمشو ،بنه زيده، سَرِ  نيزه
كه سينه چاك ،اُويد افتو، وَرِه  نيزه ، وَرِه  نيزه
مَپوش ،اَي خاك ،تو، يَه دَم، دِي، تَنِِ بي سَر
كه افتو، ويدِه ، پابوسِه علي اكبر،علي اكبر

الف - مهناي ايذوي    « ايذه ـ اربعين: 82

 *****
بچیل تشنه

تُوک تُوک او مشکس، تَر کرده  زمین
ظالمون و پشت نخلای فرات کردن کمین
به سکینه قول اَو مو دادُمه  
دستامه طی دشمنون جا نهادُمه
مشک وِ دندونا گرهد ویدِ مین مال    
بچیل تشنه که دینس ایزنن زال
نه طلفون وه بی اَوی، زیدن به در    
مشک زخمی و پَتی، خاک کرده تر
تیر ودندن زید به مشکس ناگهون      
دی وِ اسبس رم نکردن دشمنون
تیر آخر خرده بی و چشم راست       
سی رهدن دنبال او، امام ایخواست
حمله کردن سر علمدار رشید      
شیر زرد و آعباس کردن شهید
سید رضا موسوی- ایذه

 ******
 عباس علمدار

مونه اگن، کُرِ علی، عباس علمدار
در جنگِ وا، دشمنون، هِدُم جلودار
سقای طلفون گَگومُم، پیش مرگِ دَدو
رزمنده ی دین خدا، هم روز و هم شَو
ماه اولادِ هاشمم، سرباز مولا
هرسا فرمون داد حسین، ،هدم مو نها
مو از اِمومم و مولا، دس نی وردارم/ دس نی وردارم
مو از تبری و توَلا، دس نی وردارم/ دس نی وردارم

***
ایر لاشم، گِند گِند کنین، وه دشت و صحرا
دسامه، بند بند کنین ،وه  بال دریا
تیلم، ز جا کنین، خَستم کنین هیرد
لَو تشنه، بچیل بی بو، لاشم کنین تِرد
مو از اِمومم و مولا، دس نی وردارم/ دس نی وردارم
مو از تبری و توَلا، دس نی وردارم/ دس نی وردارم

***
اسبونهِ عالمُن، کَشین وه سرم
آهنای دنیان، کُوین وه سرم
خینم بریزین، جونم بسونین
محالِ ممکن، مو برُم ز تی حسین
مو از اِمومم و مولا، دس نی وردارم/ دس نی وردارم
مو از تبری و توَلا، دس نی وردارم/ دس نی وردارم
(میم - عین)

******
برار پهلون

ای برار پهلون و سر دیارم  
گو عباس شیرم مرو، مو کس ندارم
دشمنت رحم نداره ، خَرص مو اور بهاره ، دُرم سیت بی قراره
بی مو و عشقم وه دنیا سر نکردی
سی دل مو بال رو لو تر نکردی
دشمنت رحم نداره ، حرص مو اور بهاره ، دُرم سیت بی قراره
دشمنون دورم گرنِ مندمِ تینا  
وا نهیبی بیو برس ای شیر مولا
دی ددویل چی تو سالاری ندارن
دورگلم از بی کسی چِر ای وِرارن
دشمنت رحم نداره ، حرص مو اور بهاره ، دُرم سیت بی قراره
سنگرت منده پتی و بی علم دار   
تو وری زمین میوفت علم وردار
دشمنت رحم نداره ، حرص مو اور بهاره ، دُرم سیت بی قراره
سید رضا موسوی - ایذه

******
 بي زينو (س)
بي زينو، دَوْرِس گِهرن، دورگَلِِِ«بي بَوْ»
شِهنِشتِه اسبونِه جنگ، نِهلِن، كُنن خَـو
بي زينو، دَوْرِس گهرن، بچيله تشنـه    
آعباس، چي شيره زرد، چول كرد، وه دشمه
يه دسِس، وه  جِِلَوِه،  يكي وه مشكو  
کي ديده، تشنه بِِرِي، دي زه ســَرِه جُـو
كافرون دَساسِ ، زَين، مشكه گِرِه گَمْ   
زينه اسبس، خين گرهد، وَرِسته وَيد  لَمْ
تشنه لو، ناكاره زحم، زونيس زِنه دَ ك   
نهيو داد، وه دشمنون، بيون، سي، خومه تَك
آقه حُسين، وَي پشته مال، دل  ناگرونه  
سوز و غم، خينه بِـِــرار، خيــلي گِرونه
اي گهو، بيو وه سروم، چي تاته زونوم  
زيدنه چهل تير، سوهر،  وه اسب و رونوم
اي گهو، بيو وه سروم، بيـو، وا دياروم  
روندنه اسب، وه، سروم، جُونِي نـَـداروم
الف - مهناي ايذوي     ایذه -    « 16/1/82 »


******
زینب آشفته دل، دور خیمه نوحه خون
ناله گهواره تش، ونده جون آسمون
سرجدا پیکر جدا، نوگلون مصطفی
منده تینا بی برار، دودر شیر خدا

سید رضا موسوی - ایذه

*****
آسمون وه داغ ایما، نوحه‌ی غم ایخونه
اصغرم لَو تشنه تی به رهِ بارونه
اصغرم لَو تشنه تی به رهِ اَو منده
کافری وِه تیر کین، بالمون اِشکنده

سید رضا موسوی - ایذه

 

                                   موضوع مرتبط:

                                                          محرم در بختیاری

دیدگاه‌ها   

 
0 # غلامرضا صالحی 1392-09-03 12:24
سلام
ایام محرم الحرام تسلیت

لطفا به ماسری بزن

لطفا یه یادگاری واسه ما بزار تووب محله بختیاری های غیور
قربان محبت شما

اگه دوست داشتید وب محله ما رواعلام کنید تا با افتخار وبلاگتون رولینک کنم
جوی آباد، محله بختیاری ها

اصفهان، خمینی شهر، جوی آباد، محله بختیاری ها

http://yazahrajan.blogsky.com/

التماس دعا
پاسخ دادن
 
 
+3 # سید علی عدنانی سادات 1392-09-23 15:36
ای شیر پیا چی تو دیه شیر نیاهه
دنیانه بگردی لفه تو گیر نیاهه
هی خوام بکشم عکسته من سینه
چشمه رودی و غروش تو و تصویر نیاهه
وا که قد و بالای علم دست تو بوهه
ار تو نبوهی پای علم میر نیاهه
رهدی سر او سی بچیل وو ندیاری
هر کی سر او ایره ایقد دیر نیاهه
حق داره سکینه سی توهی خین بگریوه
هی جار تو وا چک چک شمشیر نیاهه
دین تو برار آود و تا دی تنه ری خاک
وا ناله گو که ماه خو وازیر نیاهه
وا داغ تو وابیده حسین پیرو پریشون
هر کی که و جنگ ایره چنو پیر نیاهه
دستا تنه وندن که منه خاک اسیری
آخو مو گدم شیر و زنجیر نیاهه
ای جونمه اوگووکه وباتشنه یی گووس
لو تشنه منه او ایره وو سیر نیاهه
سردار وری مشکته بازم پر او کن
حرسای رباب آودن و شیر نیاهه
پاسخ دادن
 

نوشتن دیدگاه

* نمایش نظرات به منزله تائید آنها نمی‌باشد.
* مسئولیت نظر با کاربر می‌باشد.
* ایمیل فعال خود را وارد نمایید.
* در صورت امکان نام و شهرت خود را کامل وارد کنید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درباره ما

تازه‌های کتاب

 کتاب «نخستین جرعه از این جام» میزبانی و قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا (۱۳۴۷-۱۹۶۸) را از زوایای سیاسی-اجتماعی و ورزشی با نگاهی تازه مورد کنکاش قرار داده است.
 شیمبار (شیم بار) جلگه گرمسیری شیمبار در شمال خوزستان واقع گردیده و تقریباً نزدیک به نقطه صفر مرزی بین استان خوزستان و چهار محال بختیاری قرار دارد. این منطقه گردشگری از توابع بخش چلو شهرستان اندیکا می باشد که در 45 کیلومتری شهر قلعه خواجه  و یکصد کیلومتری مسجدسلیمان و220 کیلومتری اهواز است.  
 «فراز و فرود ایل کیان ارثی با تاکید بر ظهور و سقوط محمدتقی خان بختیاری» عنوان کتابی است که توسط مصطفی علیزاده گل سفیدی به نگارش درآمده و آماده چاپ شده است. در این کتاب با استناد به منابع مختلف تاریخی به بررسی ایل کیان ارثی و روسای آن از دوره صفویه تا 50 سال پیش پرداخته و شامل 5 فصل به شرح ذیل است: